Zásady ochrany osobných údajov

AUTO TT s.r.o., Ulica Nová č. 1, 917 01 Trnava, IČO: 31405835

kontaktné údaje: jurovcik.miroslavatautott.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

  2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

  3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

  4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

  5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

  6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

AUTO TT s.r.o., Ulica Nová č. 1, 917 01 Trnava prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje:

emailová adresa: jurovcik.miroslavatautott.sk

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

1 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6, odst. 1, písm. a), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

2 REKLAMÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb - zákazníkov, ktorí si u prevádzkovateľa IS uplatnili právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu objednávky, zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že tento IS zabezpečuje fungovanie právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti
a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Názov informačného systému

IS Reklamácie

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje Kúpna zmluva medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom, ktorá je po zaslaní objednávky zákazníka automaticky uzatvorená potvrdením tejto objednávky prevádzkovateľom. Kúpno-predajné vzťahy
a procesy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami prijatými prevádzkovateľom v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.

Kategórie príjemcov

- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- Zákazníci, ktorí si voči prevádzkovateľovi uplatnili právo na reklamáciu tovarov (produktov/služieb).


 

3 EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. Sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a je vedená agenda vychádzajúca priamo z pripravovania a vedenia zmluvných vzťahov (Zmluva o predaji motorového vozidla) uzatvorených medzi zmluvnými stranami: prevádzkovateľom (predávajúcim) a dotknutou osobou (kupujúcim), na účel dodania vozidla kupujúcemu a prevedenia vlastníckeho práva ku kupujúcemu na základe vyplatenia kúpnej ceny kupujúcim za podmienok stanovených zmluvou – t.j. na účel plnenia kúpnej zmluvy a za účelom evidencie, výkonu práv a povinností z týchto obchodných podmienok.

Názov informačného systému

IS Evidencia zákazníkov

Právny základ

Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvný vzťah uzatvorený v zmysle uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov

- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zmluvná strana – fyzická osoba

4 SERVIS

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a je vedená agenda vychádzajúca priamo z pripravovania a vedenia zákazkových listov na účel poskytnutia servisných služieb dotknutej osobe prevádzkovateľom.

Názov informačného systému

IS Servis

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zákazníci – fyzické osoby

5 PREDVÁDZACIE JAZDY

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. Sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a je vedená agenda vychádzajúca priamo z pripravovania a vedenia zmluvných vzťahov (Zmluva o výpožičke), uzatvorených medzi zmluvnými stranami: prevádzkovateľom, t.j. požičiavateľom a dotknutou osobou, t.j. vypožičiavateľom na účel vykonania predvádzacej jazdy.

Názov informačného systému

IS Predvádzacie jazdy

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zmluvný vzťah uzavretý v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

- orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zákazníci – fyzické osoby

6 PRENÁJOM NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. Sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a je vedená agenda vychádzajúca priamo z pripravovania a vedenia zmluvných vzťahov (Zmluva o nájme – náhradné vozidlo) uzatvorených medzi zmluvnými stranami: prevádzkovateľom, t.j. prenajímateľom a dotknutou osobou, t.j. nájomcom na účel nájmu náhradného vozidla v užívaní prevádzkovateľa prenajímateľom na základe odovzdávacieho protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o nájme.

Názov informačného systému

IS Prenájom náhradných vozidiel

Právny základ

Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zmluvný vzťah uzatvorený v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

- orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zákazníci – fyzické osoby

7 PREDAJ JAZDENÝCH VOZIDIEL

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. Sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a je vedená agenda vychádzajúca priamo z pripravovania a vedenia zmluvných vzťahov (Kúpno-predajná zmluva) uzatvorených medzi zmluvnými stranami: prevádzkovateľom, t.j. predávajúcim a dotknutou osobou, t.j. kupujúcim na účel odovzdania vozidla kupujúcemu a prevedenia vlastníckeho práva ku kupujúcemu na základe vyplatenia kúpnej ceny kupujúcim za podmienok stanovených zmluvou.

Názov informačného systému

IS Predaj jazdených vozidiel

Právny základ

Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvný vzťah uzatvorený v zmysle uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zákazníci – fyzické osoby

8 PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako zákazníka, ktorému prevádzkovateľ sprostredkúva kúpu náhradných dielov u dodávateľa. Účelom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je zabezpečenie vedenia odberateľských vzťahov medzi zákazníkom a dodávateľom náhradných dielov na úrovni prevádzkovateľa.

Názov informačného systému

IS Predaj náhradných dielov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

zákazníci